Yuhi Kim – Hair Stylist – Opening Ceremony

Yuhi Kim – Hair Stylist – Opening Ceremony

BRIDGE hair stylist Yuhi Kim worked on this story for Opening Ceremony.

yuhi-kim-opening-ceremony-01 yuhi-kim-opening-ceremony-02 yuhi-kim-opening-ceremony-03 yuhi-kim-opening-ceremony-04 yuhi-kim-opening-ceremony-05 yuhi-kim-opening-ceremony-06

Share This Post